tp钱包官网tp钱包官网tp钱包官网

im钱包是可以用微信收款码

5. 易用性

钱包除了安全性之外,对于用户来说用户体验就是最重要的了,因为一个软件如果体验不好用起来时常卡顿甚至时常闪退的话,那多数用户会卸载掉这个软件。因此,易用性关系到一个产品能否成功的留住用户。

HyperPay超级支付

HyperPay超级支付钱包的首页一进入就能看到钱包的所有基本功能,都在一个页面,无需再进入其他的界面,这样对用户来说非常友好。

另外HyperPay超级支付的注册程序简单,界面简洁、易操作,APP 提供接收码,包括Hyper Pay二维码和货币二维码,用户之间可以使用二维码实现便捷转账,并且是无需手续费的,符合用户体验的“易学”、“吸引”原则。

HyperPay超级支付采用的链下设计可以加快交易速度钱包内好友转账拥有闪电通道,数字货币 1 秒即可到账,符合用户体验的“效率”原则;

另外据白皮书说明,HyperPay超级支付钱包内进行大额交易时会有电话验证,并且所有客户在进行任何业务活动之前,必须至少开启两种验证方法并设置交易密码,符合用户体验的“容错”原则。

此外HyperPay超级支付还与币赢交易所可无缝对接,实现一键0手续费互转。

Cobo

Cobo钱包注册与HyperPay超级支付相同通过手机号接码即可完成操作,较为简单。另外Cobo的功能分别在几个页面内,用户第一眼是看不到所有功能的,这样对新手用户不是很友好。

另外Cobo的HD注册起来比较麻烦,还需要手抄助记词,然后再进行验证。对于新手不是很友好。

在发现页面,一些DAPP存在无法打开或读取过慢的情况,这可能和机型以及网络节点有关。另外DAPP数量还是偏少,个别分类的DAPP个数屈指可数。

所以说,Cobo的加速技术和机型适配上还有待完善,而DAPP的验证、筛选、上架频率也需要提高。

在增益方面,也只限定了云端钱包,这一点在官网有说明,但APP内却没有说明。当用户选择HD钱包时,点击“增益”版块,选择一个项目点击“立即开通”,会自动跳转到云端钱包但不会有提醒。当用户再选择“资产”版块时,会发现起初选择的HD钱包已经切换成了云端钱包。这一整个过程是没有任何说明的,这难免不会让部分用户感觉到困扰。

imToken

未经允许不得转载:tp钱包官网 » tp钱包最新版下载消息:im钱包是可以用微信收款码

TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载